Rad benefitov

Prologis nikdy neprehliada to, ?o je podstatné. Sme presved?ení, ?e ?udia sú tym najd?le?itej?ím prvkom v?na?om podnikaní. Práve?preto máme pre na?ich zamestnancov pripraveny obsiahly balík odmien a mno?stvo ?asu investujeme aj do skvalitnenia mana?mentu a?rozvoja?na?ich ?udí.

careers sk wellness
careers sk security
careers sk work 2
careers sk culture

Zamestnávame ?udí s r?znymi skúsenos?ami a uhlami poh?adov, aby sme vytvorili pestrú firemnú kultúru, do ktorej m??e ka?dy prispie? svojim dielom, rás? v nej a sta? sa lídrom bez oh?adu na to, odkia? pochádza alebo v ?o verí.

Tom Olinger, CFO

O?ami stá?istu

Pre Prologis sú ?udia na prvom mieste. ?i ste u? skúseny mana?ér, absolvent alebo ?tudent na stá?i, ka?dy zastáva d?le?itú úlohu v upevňovaní firemnych hodn?t.

Pozrite si toto video a?dozviete sa, aké je to by? ?lenom tímu Prologis z?poh?adu stá?istky.

Nájdete nás na mape

Kancelárie máme v?Spojenych ?tátoch aj?po celom svete.

Prologis World Map

Upozornenie na podvodné pracovné ponuky:

Z d?vodu zvy?eného po?tu podvodnych pracovnych ponúk uverejnenych na kariérnych portáloch vás prosíme o?opatrnos?. Uistite sa, ?e sa o?prácu uchádzate prostredníctvom d?veryhodnych kariérnych portálov alebo priamo na oficiálnych stránkach spolo?nosti Prologis. Ponuky sa m??u javi? ako d?veryhodné na základe neoprávneného pou?itia zna?ky Prologis a?jej materiálov chránenych autorskymi právami. Medzi typické znaky toho, ?e je ponuka podvodná, patria:

- Po?iadavky na úhradu podozrivych ?ekov alebo na prevod peňazí;
- Kore?pondencia z e-mailovych ú?tov z?domén ako napríklad od Google, Yahoo!, AOL ?i Hotmail;
- Preklepy a gramatické chyby;
- Prís?uby rychleho zbohatnutia;
- Chybajúce spresnenie miesta vykonu práce;
- ?iadosti o?citlivé osobné údaje z va?ich dokladov alebo o finan?né údaje.

Najlep?ím sp?sobom, ako sa uchádza? o prácu v?spolo?nosti Prologis, je prostredníctvom na?ich oficiálnych kariérnych stránok.